พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) บริการวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) บริการวิชาการ ว่าด้วยการบริการวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ภายใต้การขับเคลื่อนและพัฒนางานบนฐานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 27 หน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น / รศ.ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 27 แห่งพร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วมลงนามและเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ

วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin