ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบพันธกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบพันธกิจ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์กรความรู้ให้แก่บุคลากรของคณะ ให้นำความรู้จากการศึกษาดูงานและการอบรมไปใช้ในการบริหารจัดการพันธกิจของคณะให้ดีขึ้นและให้มีความรักสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กร

วันที่เผยแพร่ 07 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin