ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้อง 36.02.06 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อคณาจารย์และเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin