ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ Ozone Hotel Khao Yai โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดในโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต ในการถ่ายทอด แนะนำ เทคนิคและแนวทางในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin