ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin