ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุม ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้ผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช โดยมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ประธานโครงการซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช ในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชน อีกทั้งมีตัวแทนภาคประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช  และหาแนวทางพร้อมทั้งเสนอและแนะนำเชิงนโยบายร่วมกัน ในการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการฯรวมถึงการจัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช

วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin