ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดโลกทัศน์นักศึกษาอังกฤษธุรกิจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานในการนำเที่ยวในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและการโรงแรม ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง APA Nagoya Hotel และสถานที่ท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์และประกอบวิชาชีพของตน

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin