ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 27.05.08 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวและรับทราบรายละเอียดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการและการทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin