ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันรพีรำลึก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการวันรพีรำลึก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 36.02.06 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงเป็นการเผยแพร่กฎหมายให้ผู้ที่สนใจทั่วไป อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin