ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณาจารย์ในสาขาได้แนะนำรายละเอียด การปฏิบัติตน การจัดทำรายงานระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับเกียรติจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ให้คำแนะนำการตรวจสอบจบและการยืนยันขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin