ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร Backward Curriculum Design และการใช้ Microsoft Team ในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร Backward Curriculum Design และการใช้ Microsoft Team ในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช

วันที่เผยแพร่ 08 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin