อบรมหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 14 มกราคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้อง 31.04.03 โดยมี นายประดิษฐ์ เฝือดกระโทก และ นางสาวชยาฎา เปสูงเนิน นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและการอ่านข่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดรายการเสียงตามสาย พร้อมทั้งฝึกทักษะการอ่านการออกเสียงคำให้ถูกต้อง การปรับบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการพูดในที่สาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ และนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย ในรายการข่าวภาคเที่ยงอีกด้วย

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin