ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

นายฉัตรติกรณ์ แก้วประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รองประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ และที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย.จ.นม. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 

วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin