ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ถือเป็นการมอบความรู้ให้ศิษย์สามารถไปถ่ายทอดท่ารำให้แก่ลูกศิษย์และบุคคลอื่นๆ ได้

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin