ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563  จำนวน 3 ทุนๆ ละ 6,500 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์

2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง

3. นายปภาวิน ปิยารัมย์

ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin