ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมอบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin