ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อผ่านบอร์ดเกม Rumor Village

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นำบอร์ดเกม Rumor Village ซึ่งเป็นบอร์ดเกมเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ที่พัฒนาร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิศราธิบดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้เล่นจะได้รับการเสริมประสบการณ์ในการพิจารณาข่าวลวง (Fake News) ผ่านการเล่นบอร์ดเกม จนเกิดทักษะการพิจารณาองค์ประกอบของข่าวก่อนเผยแพร่ข่าวต่อไป

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin