อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน

          ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin