ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2563 จากผลงาน เรื่อง พลเมืองดี

อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2563 จากผลงาน เรื่อง พลเมืองดี 

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin