ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรรสร้างนักศิลปะรุ่นใหม่ อบรมการปั้นเซรามิกด้วยศิลปะร่วมสมัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้จัดพิธีเปิดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการปั้นเซรามิกด้วยแนวคิดทางศิลปะร่วมสมัย” ณ ศูนย์บันดาลไทย อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรแนะแนวแนะให้แนวทางให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin