ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีชีวิตและบริบทชุมชนบ้านโพนสูง

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและบริบทชุมชนบ้านโพนสูง ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

วันที่เผยแพร่ 02 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin