ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์อบรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 36.02.05 โดยเป็นการอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่   1.Performance evaluations)
2.(Critical Thinking and problem solving)
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวิทยากร

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin