ร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสูง

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการวางแผนดำเนินงานแต่ละกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสูง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin