การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. 4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. 4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2567”
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 36.02.06
วิทยากรโดย
ว่าที่ร้อยโท ดร.วิเชษฐ หลุดพา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ หลุดพา
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin