ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยินดีกับคนเก่ง 3 ผลงานเข้าตา ได้ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. “เมืองเล็กเมืองใหญ่หายใจเต็มปอด”

     ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน ในการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในระดับประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “เมืองเล็กเมืองใหญ่หายใจเต็มปอด”
     1. นางสาวธนพร  วอนอก
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ เบอร์ 3 / เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้
     2. นางสาวกาญจนา  มีทอง
ชื่อผลงาน ทุ่งอีสานบ้านเฮา / เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้
     3. นายคเณศ  แสนศรีลา  ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษา

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin