ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความพร้อมทางอาชีพ ประสบความสำเร็จในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin