ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 36.02.06 เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร เพื่อเข้าสู่การทำงานตามสายงานที่เหมาะสม

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin