ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รปศ.มอบสิ่งของเพื่อคนยากไร้

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สภานักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ นักศึกษาจิตอาสาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและนำไปมอบให้กับคนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มจำนวน 150 ชุด

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin