ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คืนข้อมูลบริการวิชาการบ้านโพนสูง

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสรุปและประเมินผลการบริการวิชาการ ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคืนข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่บ้านโพนสูง ในวันที่ 11 กันยายน 2563

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin