ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์เข้ารับรางวัลพานแว่นฟ้า จากผลงานเรื่อง พลเมืองดี

วันที่ 17 กันยายน 2563 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา โดยได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ซึ่งอาจารย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น จากผลงานเรื่อง "พลเมืองดี" ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ "สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย" รวมวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/phan

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin