ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน

คณะกรรมการบริการวิชาการประชุมวางแผนงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin