ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง 
แซ่ซ้องกวีครูสุนทร ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
“พินิจวรรณคดี ครูกวีสุนทรภู่” วิทยากรโดย อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน แล้วจึงเป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่ง The Mask หน้ากากตัวละครในวรรณคดี การประกวดเล่านิทาน และกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับรางวัลภายในงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภาษาของชาติและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง
ได้เรียนรู้วรรณกรรมครูกวีสุนทรภู่ อันเป็นการระลึกถึงพระสุนทรโวหาร ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและ
การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

 

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin