ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ นาฏยวิจิตรศิลป์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ นาฏยวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 ภายในงานพบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย การแสดงชุด ถวายบังคมก้มเกศา เทิดมหาวชิราลงกรณ์, ฮองขวัญ, บูน และนางด้ง

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin