ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6"

 

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin