ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

ประวัติกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศ

ประวัติกลุ่มวิชา

  ภาษาฝรั่งเศสถูกพัฒนาจากหมวดพื้นฐานทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารมาเป็นโปรแกรมวิชาโทภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกโปรแกรม ทุกคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้
 
  ปัจจุบัน กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เปิดสอนเป็นวิชาเอกเลือกด้านภาษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม รวมทั้งวิชาเลือกให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะและทุกหลักสูตร
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 

     

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

โครงสร้างหลักสูตร

 
  ภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกเลือก ด้านภาษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และเปิดสอนเป็นวิชาเลือก จำนวน  1 รายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 

คำอธิบายรายวิชา

รหัส            ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                             น(ท-ป)

 

061112          ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                                                                  3(3-0-6)

                    (Fundamental French)

          ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

211101          ภาษาฝรั่งเศส 1                                                                     3(2-2-5)

                    (French 1)

            ตัวอักษร ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

211202          ภาษาฝรั่งเศส 2                                                                    3(2-2-5)

                    (French 2)

          ไวยากรณ์และประโยคในระดับกลาง การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น

 

 

รหัส            ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                             น(ท-ป)

 

211241          ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการบริการ 1                                   3(2-2-5)

                    (French for Hotel management and Service 1)

          การใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานโรงแรม การจอง การต้อนรับ และการบริการ

 

211242          ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ                                   3(2-2-5)

                    (French for Domestic Tourism)

          การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการศึกษาความรู้ทั่วไปและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคชายฝั่งตะวันออก และภาคใต้

 

211251          ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัฒนธรรมไทย                                                   3(2-2-5)

                    (French for Thai Culture)

            การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการศึกษา วิถีชีวิตไทย ศาสนาพุทธ ความเชื่อ พิธี กีฬา การละเล่นไทยและการแสดง

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ช่องทางการติดต่อ

 กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ห้อง 36.07.12 อาคาร 36 ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3676

Facebook :  Français NRRU     Email Address : french.nrru@gmail.com

 

          อ. วิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9662572 LINE ID : paewwijit

Email Address : wijitporn.j@nrru.ac.th

          อ. มยุรี แคนตะ            หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2637984 LINE ID : fonfonkk

Email Address : mayuree.k@nrru.ac.th

 

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส อาคาร 36 ชั้น 7

Telephone : 044 009 009 # 3674 

         

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin