ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา รับบริจาคน้ำดื่ม - ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา
รับบริจาคน้ำดื่ม - ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค

รับบริจาคถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องมนุษยสาส์น

และขอเชิญผู้สนใจร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 36 ชั้น 1 
แจ้งรายชื่อได้ที่ นส.ภัชชนก (มะปราง) โทร. 098 - 6235166

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ โทร.089-9453909

วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin