ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
---------------------------------
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ในภูมิลำเนาของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ มาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกภูมิลำเนา โดยไม่มีเหตุจำเป็น หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มบุคคลที่มาจากหลากหลายพื้นที่ และไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน อีกทั้งให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) กระทรวง อว. และจังหวัดนครราชสีมา กำหนดอย่างเคร่งครัด
บุคลากรและหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้ใดมีแนวโน้มความเสี่ยง ให้รีบแจ้งผู้บริหารหน่วยงาน/คณะที่สังกัดหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการประสานสาธารณสุขจังหวัดหรือกรมควบคุมโรค ในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบตามมาตรการของรัฐต่อไป
ข้อ ๒ ให้เลื่อนการจัดสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ผู้สอนจัดการสอบแบบออนไลน์หรือใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ โดยให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งผลการเรียนตามกำหนดการเดิมเฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ข้อ ๓ ให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และปฏิบัติการสอน นิเทศนักศึกษาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทุกระดับ แบบออนไลน์ และให้รายงานผลการปฎิบัติงานตามแบบที่หน่วยงานกำหนดต่อหัวหน้าหน่วยงาน สัปดาห์ละหนึ่งครั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้บุคลากรสายสนับสนุนปฎิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้รายงานผลการปฎิบัติงานตามแบบที่หน่วยงานกำหนดต่อหัวหน้าหน่วยงาน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้แจ้งอธิการบดีทราบโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด
ข้อ ๔ ปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ศูนย์ฝึกฯ ๑๐๐ ไร่ ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด การส่งอาหารออนไลน์ และงานอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยการเข้าออกพื้นที่ให้อยู่ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.
ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้องให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที
ข้อ ๖ บุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือเป็นความผิดวินัย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔
 

วันที่เผยแพร่ 15 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin