ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กำหนดการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ
“เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)
วันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
—————–
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย
โดย พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร. ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
16.00 – 16.30 น. สรุปแนวทางในการดำเนินการต่อไปและปิดกิจกรรมวันแรก
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ
– เปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– กล่าวแสดงความร่วมมือจัดโครงการฯ โดย คณบดี 3 สถาบัน ได้แก่
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ
โดย ดร.ชายนำ ภาววิมล นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
12.00 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนและสรุปกิจกรรมภาคเช้า
13.00 – 16.00 น. เสวนาเรื่อง เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ โดย ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และศิษย์เก่า 4 สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข ประธานสาขาวิชาไทยศึกษา
ดร.อนุรักษ์ บุญพยนต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
นายเอกพล สมการ ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา และศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร ประธานสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เดชศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะเกราทอง จ.ระยอง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.สุพัฒน์ ศรีชมชื่น ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี จ.อุดรธานี
16.00 – 16.30 น. สรุปแนวทางในการดำเนินการต่อไปและปิดโครงการ
ถ่ายทอดสดทางเพจ : สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
– พิธีกรภาคเช้า ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข
– พิธีกรภาคบ่าย ผศ.ดร.เทพพร มังธานี
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
– พิธีกรภาคเช้า รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร
– พิธีกรและผู้ดำเนินรายการภาคบ่าย ผศ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น

 https://www.facebook.com/humansocial.nrru/photos/a.353812378032903/4254715231275912/

วันที่เผยแพร่ 08 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin