ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วรัชยา เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโทหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการประทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุนชนดีเด่น จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้ารับประทานโล่รางวัล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาววรรณษา แสนลำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับประทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ประเภทรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 ได้แก่ นายอำนาจ หมายยอดกลาง

การจัดการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือจัดการประชุม ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่สาธารณชน งานวิจัย โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น

วันที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin