ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู – ครอบครู นาฎศิลป์ไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฎศิลป์ไทย

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

 

Download เอกสาร หนังสือเชิญ

Download เอกสาร กำหนดการ

 

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin