ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อ "การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานครั้งที่ 52"

ขอแสดงความยินดีกับ นายทักษ์ดนัย กายเมืองปัก นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเสื้อ "การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานครั้งที่ 52" ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin