ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พุทธศาสนศึกษา ม.ราชภัฏโคราช ขอเชิญชมรายการ NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.18 บั้งไฟพญานาค

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เชิญรับชมรายการ NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.18 หัวข้อ “พญานาคในพุทธศาสนา”
ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านทาง Facebook fanpage : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และทาง YouTube channel พุทธศาสนศึกษา โคราช
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.อธิเทพ ผาทา (ผู้ร่วมรายการโหนกระแส) : (มิติเชิงประจักษ์) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. อาจารย์คะนอง ปาลิภัทรางกูร : (มิติด้านญาณปรัชญา) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร : (มิติด้านพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. อาจารย์ธัชวรรธน์ หนูแก้ว (มิติด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น) : จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ดำเนินรายการโดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พร้อมด้วย อาจารย์อุดม ตะหน่อง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำเนินการโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...
 

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin