ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ICCR

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ICCR หรือ Indian Council for Cultural Relations โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้เฉพาะชาวต่างประเทศที่ไปเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาในอินเดีย ในการเข้าอบรมการสอนภาษาฮินดีปี 2023 (2566)  ตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้รับทุนการศึกษาและเข้าอบรมครั้งนี้คือ อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย และเป็นผู้สอนรายวิชาภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาฮินดีพื้นฐาน และ ผศ. ดร. ปัทมา สว่างศรี หัวหน้าภาควิชาภารตวิทยา และรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทุนการศึกษานี้ จะคัดเลือกจากอาจารย์ผู้สอนภาษาฮินดีทั่วโลก ทุนการศึกษาดังกล่าว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเดินทางไป-กลับ การตรวจลงตรา(วีซ่า) ค่าที่พัก อาหาร และอื่นๆ ให้เข้าฝึกอบรมการสอนภาษาฮินดีที่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเวลา 16 วัน ที่เมือง วรธา (Wardha) ระหว่างวันที่ 7-19 สิงหาคม 2023(2566) ณ มหาวิทยาลัยมหาตมะ คานธี อันตรราษฏรียะ ฮินดี วิศวะวิทยาลัย  รัฐมหาราษฏะ สาธารณรัฐอินเดีย ในหลักสูตร Orientation Programme for International Hindi Teachers. ขอกราบขอบพระคุณ สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วย

วันที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin