ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565

 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin