ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยากร
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
3 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยากร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ไม่
รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทาง)


ช่องทางการรับสมัคร
โครงการอบรม “การพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” สามารถสมัครโดย
กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tYLC0N หรือ คิวอาร์โค๊ด
   

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1 ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน
2 ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อบัญชี : นายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์ และนายสายยนต์ ชาวอุบล และ น.ส.ทิพสุธา ชันษา
เลขที่บัญชี : 419-1-78094-7
*** หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
โทรสารหมายเลข 044-256103 หรือ คิวอาร์โค๊ด โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงาน

รายละเอียดเอกสารโครงการ

 

คลิก link กรอกใบสมัคร

 

 QR CODE กรอกใบสมัคร

 

 QR CODE LINE กลุ่ม เพื่อแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

 

 


 

วันที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin