ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประสิทธิ์  อินทศร  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin