ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัววันสงกรานต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัววันสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564

ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 1 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin