ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ทั้ง 4 คน ได้แก่

1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 

2. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

3. นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 

4. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2564 ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางพุทธสมาคมได้จัดส่งมายังสถานศึกษาแล้วให้จัดพิธีมอบโดย สถาบันการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป

วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin