ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนมาทำจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านมะค่า

ชมรมวิถีชนคนอีสาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ขอเชิญชวนมาทำจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านมะค่า
วันที่ 23 เมษายน 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ หรือร่วมสมทบทุนได้ค่ะ
 

วันที่เผยแพร่ 20 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin