ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอยินดีแด่อาจารย์ที่รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า

วันที่ 18 กันยายน 2562 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทเรื่องสั้น จากผลงานเรื่อง “อำนาจ” ในพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 402 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ "โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง" รวมวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
     ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ 
     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/phan

  

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin